Suresh - Knowledge Sharing
Follow Suresh on Twitter
 
1. நாம் பெற்ற ஞானத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய இடம் நம் குடும்பமே.

2. கணவன்-மனைவி உறவுக்கு இணையாக உலகில் வேறெந்த உறவையும் சொல்ல முடியாது.

3. குடும்ப நிர்வாகம் செய்வது உங்கள் அறிவாகத்தான் இருக்க வேண்டும். எந்தநிலையிலும் உணர்ச்சிகள் நிர்வாகம் செய்யக் கூடாது.

4. வரவுக்குள் செலவை நிறுத்துங்கள். அது குடும்ப அமைதியைக் காக்கும். வீண் செலவுகள் செய்ய வேண்டாம். அது குடும்ப அமைதியை சீர்குலைக்கும்.

5. ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் பொருளீட்டும் திறன் வேண்டும். அல்லது, பெரும்பாலானோர் பொருளீட்டும் திறன் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். சிலர் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம். சிலர் குறைவாக சம்பாதிக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் அதை காப்பது, கவர்வது, பிறருக்கு இடுவது ஆகிய செயல்களில் சமமான பொறுப்பு வேண்டும்.

6. கணவனுக்குத் தெரியாமல் மனைவியோ, மனைவிக்குத் தெரியாமல் கணவனோ சம்பாதிப்பதும், செலவு செய்வதும், சேமிப்பதும் சரியாக இருக்காது. அது பிரச்சினைகளுக்கு இடம்தரும். மனதில் ஒளிவு மறைவு வைத்துக்கொண்டிருந்தால் தெய்வீக உறவு இருக்காது.

7. குடும்பத்தில் அமைதி நிலவ வேண்டும் என்றால் சகிப்புத்தன்மை, விட்டுக்கொடுத்தல், தியாகம் ஆகிய ன்றையும் கடைப்பிடித்து வரவேண்டும்.

8. பிறர் குற்றத்தைப் பெரிதுபடுத்தாமல் பொறுத்தலும், மறத்தலும் அமைதிக்கு வழி வகுக்கும்.

9. தனக்கு கிடைத்த வாழ்க்கைத் துணையைப் பற்றி யாரும் குறை கொள்ளத் தேவையில்லை. அவரவர் அடிமனமே இதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும்.

10. நல்ல குடும்பத்தில் நன்மக்கள் தழைப்பார்கள். பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவதற்கும் குடும்ப அமைதி அவசியம்.

 
Employee Motivation – The 8 Basics

Building a team of motivated people in your business is vital to get the very best results, but so many managers focus on the ‘ra-ra-ra’, rather than the important things – the things that make people feel comfortable in their working environment. Here are eight that you might want to have a think about:

1. The Weather

Is it too hot, or too cold. Your people need an environment which is, like Goldilocks said, ‘Just right’. So is the office too stuffy in summer? Or too icy in winter? Is it draughty? Do people get wet when accepting deliveries, because the outside roof leaks? Literally make sure that external factors are as they wish.

2. The Breaks

Sometimes working in a day-to-day job can get boring and exhausting. So people need to know when their breaks are and that they wil be able to take them – it’s not that complicated. Yet often, they just aren’t able to have this basic courtesy in place. Planning and caring for your people’s needs is vital. It’s what you would want for yourself, isn’t it?

3. Holidays

And vacations/holidays are important too – some would say it’s the most important thing on the working year calendar. So enable this to happen, when they need to know, so that they can plan their invaluable time away from the business and refresh.

4. Being Heard

Your people need you to listen to them and hear them – really hear what they are saying and respond with action and/or acknowledgement. Be out there creating good, open relationships with your people and take in what they say – what’s important to them – and deliver solutions to make conditions great.

5. Achievable Goals

By being really, really clear about what you expect from your employees, you will set the scene for committed staff. Through knowing exactly what their performance should look like to be judged excellent, by you, gets buy-in, big-time. So be clear, give them the resources to achieve success and they will be well onside.

6. Being Thanked

As they do a good job for you each day – tell them. It’s easy – just say ‘Thank You’! Appreciation for achieving success, especially when it’s from the boss is so important. So recognising excellent performance, even for small tasks, cost nothing and takes but a moment – worth building into your day job activities – every day!

7. Challenge

People like to do new things, to explore, to seek out and utilise their potential, Sometimes this means they will have to be ‘stretched’ in what they do. With a helping hand, to support, coach and grow the skills of your people, you are setting in place a keen, ambitious and ready-for-the-next-experience star in the making. So find new ways to develop them.

8. Security

In today’s business climate, it isn’t always easy to build the best future consistently – things change too much, too quickly. But you can go some way to ensure that it is a safe place to be. With this level of security, your people will loosen up and feel capable of being with you, rather than against. It is a measure of your own leadership as to how well this works.
 
Inspiration Sayings – Ability

Men take only their needs into consideration, never their abilities. - Napoleon Bonaparte

People are always ready to admit a man’s ability after he gets there. - Bob Edwards

Ability is the art of getting credit for all the home runs somebody else hits. - Casey Stengel

Natural abilities are like natural plants; they need pruning by study. - Francis Bacon

Ability will never catch up with the demand for it. - Malcolm S. Forbes

Every person is responsible for all the good within the scope of his abilities, and for no more, and none can tell whose sphere is the largest. - Gail Hamilton

The Creator has not given you a longing to do that which you have no ability to do.
- Orison Swett Marden

Martyrdom is the only way a man can become famous without ability. - George Bernard Shaw

They are able because they think they are able. -
Virgil

The world cares very little about what a man or woman knows; it is what a man or woman is able to do that counts. - Booker T. Washington
 
SMART Goal Setting!!!

Goal set should be S.M.A.R.T 
 
        Specific 

        Measurable 

        Attainable

        Realistic 

        Timely


Specific - A specific goal has a much greater chance of being accomplished than a general goal. To set a specific goal you must answer the six "W" questions: *Who:      Who is involved? 
    * What:     What do I want to accomplish? 
    * Where:    Identify a location. 
    * When:     Establish a time frame. 
    * Which:    Identify requirements and constraints. 
    * Why:      Specific reasons, purpose or benefits of accomplishing the goal.

EXAMPLE:  A general goal would be, "Get in shape." But a specific goal would say, "Join a health club and workout 3 days a week." 


Measurable - Establish concrete criteria for measuring progress toward the attainment of each goal you set. When you measure your progress, you stay on track, reach your target dates, and experience the exhilaration of achievement that spurs you on to continued effort required to reach your goal. 
            To determine if your goal is measurable, ask questions such as...... How much? How many? How will I know when it is accomplished?

Attainable - When you identify goals that are most important to you, you begin to figure out ways you can make them come true. You develop the attitudes, abilities, skills, and financial capacity to reach them. You begin seeing previously overlooked opportunities to bring yourself closer to the achievement of your goals. 

                       You can attain most any goal you set when you plan your steps wisely and establish a time frame that allows you to carry out those steps. Goals that may have seemed far away and out of reach eventually move closer and become attainable, not because your goals shrink, but because you grow and expand to match them. When you list your goals you build your self-image. You see yourself as worthy of these goals, and develop the traits and personality that allow you to possess them.

Realistic - To be realistic, a goal must represent an objective toward which you are both willing and able to work. A goal can be both high and realistic; you are the only one who can decide just how high your goal should be. But be sure that every goal represents substantial progress. A high goal is frequently easier to reach than a low one because a low goal exerts low motivational force. Some of the hardest jobs you ever accomplished actually seem easy simply because they were a labor of love. 
                   Your goal is probably realistic if you truly believe that it can be accomplished. Additional ways to know if your goal is realistic is to determine if you have accomplished anything similar in the past or ask yourself what conditions would have to exist to accomplish this goal.

Timely - A goal should be grounded within a time frame. With no time frame tied to it there's no sense of urgency. If you want to lose 10 lbs, when do you want to lose it by? "Someday" won't work. But if you anchor it within a timeframe, "by May 1st", then you've set your unconscious mind into motion to begin working on the goal.

T can also stand for Tangible - A goal is tangible when you can experience it with one of the senses, that is, taste, touch, smell, sight or hearing. When your goal is tangible you have a better chance of making it specific and measurable and thus attainable.

*****************************

 Everyone will benefit from goals and objectives if they are SMART
 SMART, is the instrument to apply in setting goals and attributes.


 
Wonderful Story…

A must read for all Professionals..... Please read it even though its long....  
It would be really worthy....


        ‘You have done a brilliant work Rajesh. You have been given….rrrrhhhhh……Raaaajjjeeeessshhhh………… Raaaajjjeeeessshhhh .’- what!! I woke up from a sudden jerk. ‘Raaajeeessshhh… .’…I heard my wife yelling. What’s w/ her? Always yelling for something or the other. I can’t be in peace even in my dreams. Shucks!! Angrily, I kicked my blanket and got down. ‘Raaajesssh….’  ‘Coming Meera..what’s w/ you. Why are you shouting like this..’. 
  
        I hurried down the stairs.  I saw Meera, my sweet(??!!) wife, sitting in the couch giving breakfast to my 7yr old daughter  Achala. Both looked happy, watching TV.  I got confused at the whole scenario. I came running down, expecting some kind of earthquake, but instead here everything was in place. I looked at my wife & daughter. She smiled at me back.  Now, I more got confused, what’s happening here? Am I in a dream? 
  
        ‘Meera…’ 
        ‘Yeah Rajesh…’ 
        ‘You called me. In fact yelled.’ 
        ‘Yes. You are right!’ 
        ‘Everything is fine here right? Why you screamed like that then…’ 
        ‘It’s ‘cos it’s going to be 8am now.’ 
  
        I couldn’t understand what she was trying to say. Is she playing some kind of prank? Is this the time for all these? I have to be in office by 9am for a meeting. 
  
        ‘Yes. It’s going to be 8am.Right! So…?’ 
        ‘Rajesh, don’t tell me, you forgot…today is 27th ‘ 
        ‘27th..What 27th? 
        ‘Don’t tell me you don’t remember?’ 
  
        Meera gave me an ‘I’ll kill you’ look. Is it her birthday? No it’s somewhere at the year end. Is it my daughter’s? No no , we celebrated last month only right. Got it. Should be our Anniversary. 

        ‘Hey Meera, How will I forget our Anniversary…’ 
        ‘Whaattttttt? ???….Anniversaryy yyy???…..’ 
  
        Got it. It’s not our anniversary. Before I get killed…What’s w/ 27th. What ?? what?? Come on Rajesh!! Think. Nothing hit my mind. I looked at my daughter for a clue. She turned her face away. 

        What’s with all women? Why can’t they be straight forward & say things. With so much work pressure, how on earth I am supposed to remember all the dates?. If I say something, then Meera will pick up a fight, and I will miss the meeting, my whole day will be gone. I made up my mind to surrender. 

        ‘Meera, Sorry, I don’t remember. This medicine I am taking for cough, Something happened..my memory is deteriorating ..What’s today?’  Meera doesn’t seem like buying that excuse from me. 
  
        ‘Meera, please tell me’ I asked in a pitiable tone.. 

        ‘Rajesh..You don’t remember at all?’  I moved my head left & right meaning NO. I kept my face like I am a patient suffering from ‘amnesia'. 
  
        'Rajesh, As part of annual day celebrations, today is 'Daddy's Day' in Acchu's school. I have been telling you for the past 3 weeks. Now don’t tell me you forgot. You already promised that you will go with her to her school' 

        I couldn’t believe that I accepted for something like that. 'Meeraa..did I??' 
        'Yes. You did' 
        ‘at what time it starts..?' 
        'By 8:30am and ends at 1pm'. 
  
        Gosh!! 9am!! I have such a critical meeting. How I will attend all these. 
        “Meera, you could have reminded me yesterday right?’ 
        
        ‘Oh I didn’t remind you? Great. I didn’t call to your office. Or remind you in the evening and before going to bed’ 

        Might be I wouldn’t have heard it. Or slipped out of my memory. Whatever!! 
  
        'Meera! Can’t you attend all these. Why should I??' 
        "Rajesh. It’s Daddy's Day!...DADDY'ss!!!!!' 
        'Oh yeah....but. ..' 
        'But what????...' 
        'errrh....might be some other day...' 
        'What? You want the school to postpone the function?' 
        'No..No…actually. .what..I am saying is..' 

        'What Rajesh??? What?? Tell me. You promised Acchu and are you going to disappoint her? ' 
  
        I stood there totally helpless. I looked at my daughter. She was all dressed up and ready to go. She looked like, she will cry any time. I saw Meera. She gave me a murderous look. I thought for a moment and my mind raced with many calculations. Important meeting. I can’t miss for sure. Half a day is too much. So many deliverables will get affected. I can’t face Meera again if I don’t go. Might be I can postpone the meeting by an hour and for name sake visit that function and escape to office. 

        'Meera, I will go, but I can spend only 1 hour..' 

        'No...that’s not..' 
  
        Before Meera finished the sentence, Acchu rushed to me 'Thanks daddy. 1hour. Mom, 1hour is enough mom. Please don’t fight mom. Daddy, get ready soon..' she nudged me. 

        ‘Do you know her school name and the route for the school or you want me to tell???’ Asking that Meera threw me an angry look and left the living room. I rushed up, got ready. Called my manager & told that I got stuck in traffic jam and postponed the meeting to 10am. 

        I took Achala to her school. I felt somehow entering the school, ‘cos it’s the 2nd time, I am entering her school. In fact 1st time. I once dropped her outside her school gate. The school had a big playground, Small Park with all kids playing equipments. Some stalls were put up. So many kids with their fathers moved around here & there.  Suddenly I felt some one touching my hand 

        ‘Are you achala’s daddy?’ – A small kid asked. She had curly hair and bubbly smile. 
        ‘Yes,,,My Daddy..…’ – Achala responded in an excited tone. 

        And some kids ran towards me and Achala started introducing everyone. 
        ‘Daddy! this is Rohit, this is zakir, Anis, Sylvia, Divya..’ – I told hello to everyone. 
        ‘Daddy, Daddy, Zakir is my best friend.’ – I smiled at that cute blue eyed boy. 
        ‘Uncle, Acchu told that you have so much work and you won’t be able to come. She told she won’t come in today. You don’t have work Uncle?’ – Zakir asked me. 

        I suddenly felt very bad on how my daughter has understood me. ‘No Zakir, I don’t have work’ 

        ‘Daddy, they are calling for the games. ‘ . Zakir ran to his father and waved his hands at me & achala. I took achala by hand and walked towards the stage. They were announcing the 1st game. Fathers will be given a sheet containing questions about their kids.  Fathers have to fill about their kids which will be verified with the kids response. 

        Achala was all excited about the game and she was all set to go. But I felt shivers. I looked at my daughter. Suddenly, I felt very far from her, and the reality hit me, that I don’t know anything about my very own daughter. I blurted out ‘Acchu..we will attend the next game..This one ..’ She gave me a deep stare. I thought she is going to cry or shout or do something. But instead she pulled out a small paper from her jeans pocket and gave it to me. Completely baffled, I opened the sheet. 

        My name is Achala. My birthday March 21st. I am 7yrs old. I like butterfly. Superman. Dairy milk. painting. dancing. I am in  1st standard A section. I like Dora. Mango. Apple. Fried rice. Jelly. I don’t like banana. I drink  boost.. I like yellow color. My nick name is ‘Honey dew’ 

        And the list went on with small, small spelling mistakes. I looked at Acchu. ‘Daddy, read it, I know they will keep this game. So I wrote it 2 days back itself, to give you if you come. If they ask anything about me, write there. Ok Now go & attend the game’. Most of the things, my daughter has written & gave me, I never knew anything about it. I suddenly felt a lump in my throat. I went to the stage waved my hand to Acchu and got the question sheet. 

        Since Acchu gave the sheet, I came to know about her & I answered almost all the questions. Then they asked Acchu on stage and asked the questions to her. We got the 2nd highest mark in that game. Acchu came running towards me and hugged me. They gave a ‘toy guitar’. Everyone congratulated us. Thou’ I won that game, I felt like a loser. I know, I don’t deserve this. I don’t know anything about my daughter. 

        She looked very happy showing that guitar to her best friend, zakir. What a kid she is. Understanding that her dad is totally hopeless and don’t want to let her dad down, before others she prepared that sheet and gave to me. The lump in my throat started getting bigger and my heart became heavy. I caressed her hair. What a beautiful smile she has and such big eyes. 

        Does she miss a wing to get qualified as an angel? I have never admired my daughter or even watched her in all these years. She has that cute dimple of Meera’s as well as her eyes. Does that curling lip edges when she smiles, is mine? How I missed all this in my life. 

        Achala pulled me to the stalls there and I got some eatables and ballons for her and zakir.. She kept talking about the next game and suddenly my mobile rang. Oops!! Is it already 10am. I looked at Acchu . Suddenly her face became dark. She looked totally upset and asked in an low voice ‘Daddy! You have to leave now?’ 

        I looked at my mobile. My manager was calling. It’s already 10am. I looked at Acchu. I looked around. All those happy kids with their fathers. I thought about my school days, where my dad used to come for all sports day, annual day, sit with me, cheer me up. Every day morning, while dropping me to school, he will wait near the gate until my head disappear. Evening, he will come & pick me up in his cycle, and I will be telling him all the stories that happened that day in school. 

        I saw Acchu. How many untold stories my daughter has kept in her heart to say me? I thought about all those days, where I yearned for a girl child and I wonder, how much of my time I gave her. 

        I pulled her closer, gave a kiss on her fore head ‘No Honey! I am not going. I will be here only…we will attend all games and roam around whole day.ok?’ 

        ‘Really?’ – She asked in an unbelievable tone.
        ‘Yes sweetz’ 
        ‘Thank you Daddy!’ – Achala kissed my cheeks and ran to her friends. School teaches you something or the other always. This time, ‘back to school’ has taught me a wonderful life’s lesson. I called my manager & told that am running high fever and can’t come in today. 

        I know, I can handle things tomorrow. Today my daughter needs me more than anyone can need me in this world. With a lighter heart, I got up; ran towards Acchu, lifted her and gave her a big swing. She erupted into an uncontrollable laughter. The lump in my throat started melting away.
 
Life is often misinterpreted…
We work to live and not live to work…
Search the real meaning of Life…
 
**Story of Appreciation**

One young academically excellent person went to apply for a managerial position in a big company.

He passed the first interview, the director did the last interview, made the last decision.

The director discovered from the CV that the youth's academic achievements were excellent all the way, from the secondary school until the postgraduate research, never had a year when he did not score.

The director asked, "Did you obtain any scholarships in school?" the youth answered "none".

The director asked, " Was it your father who paid for your school fees?" The youth answered, "My father passed away when I was one year old, it was my mother who paid for my school fees.

The director asked, " Where did your mother work?" The youth answered, "My mother worked as clothes cleaner. The director requested the youth to show his hands. The youth showed a pair of hands that were smooth and perfect.

The director asked, " Have you ever helped your mother wash the clothes before?" The youth answered, "Never, my mother always wanted me to study and read more books. Furthermore, my mother can wash clothes faster than me.

The director said, "I have a request. When you go back today, go and clean your mother's hands, and then see me tomorrow morning.*

The youth felt that his chance of landing the job was high. When he went back, he happily requested his mother to let him clean her hands.

His mother felt strange, happy but with mixed feelings, she showed her hands to the kid.

The youth cleaned his mother's hands slowly. His tear fell as he did that. It was the first time he noticed that his mother's hands were so wrinkled, and there were so many bruises in her hands. Some bruises were so painful that his mother shivered when they were cleaned with water.

This was the first time the youth realized that it was this pair of hands that washed the clothes everyday to enable him to pay the school fee. The bruises in the mother's hands were the price that the mother had to pay for his graduation, academic excellence and his future.

After finishing the cleaning of his mother hands, the youth quietly washed all the remaining clothes for his mother.

That night, mother and son talked for a very long time.

Next morning, the youth went to the director's office.

The Director noticed the tears in the youth's eyes, asked: " Can you tell me what have you done and learned yesterday in your house?"

The youth answered, " I cleaned my mother's hand, and also finished cleaning all the remaining clothes'

The Director asked, " please tell me your feelings."

The youth said,
Number 1: I know now what appreciation is. Without my Mother, there would not the successful me today.
Number 2: By working together and helping my mother, only I now realize how difficult and tough it is to get something done.
Number 3: I have come to appreciate the importance and value of family relationship.

The director said, "This is what I am looking for to be my manager.

I want to recruit a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life. You are hired.

Later on, this young person worked very hard, and received the respect of his subordinates. Every employee worked diligently and as a team.

The company's performance improved tremendously.

A child, who has been protected and habitually given whatever he wanted, would develop "entitlement mentality" and would always put himself first. He would be ignorant of his parent's efforts. When he starts work, he assumes that every person must listen to him, and when he becomes a manager, he would never know the sufferings of his employees and would always blame others. For this kind of people, who may be good academically, may be successful for a while, but eventually would not feel sense of achievement. He will grumble and be full of hatred and fight for more. If we are this kind of protective parents, are we really showing love or are we destroying the kid instead?*

You can let your kid live in a big house, eat a good meal, learn piano, watch a big screen TV. But when you are cutting grass, please let them experience it. After a meal, let them wash their plates and bowls together with their brothers and sisters. It is not because you do not have money to hire a maid, but it is because you want to love them in a right way. You want them to understand, no matter how rich their parents are, one day their hair will grow gray, same as the mother of that young person. The most important thing is your kid learns how to appreciate the effort and experience the difficulty and learns the ability to work with others to get things done.

A good one from my email.. Try to share this story to as many as possible... this may change somebody's fate...
 

BE THANKFUL

Picture
Be thankful that you don't already have everything you desire. If you did, what would there be to look forward to?

Be thankful when you don't know something, for it gives you the opportunity to learn.

Be thankful for the difficult times. During those times you grow.

Be thankful for your limitations, because they give you opportunities for improvement.

Be thankful for your mistakes. They will teach you valuable lessons.

Be thankful when you're tired and weary, because it means you've made a difference.

It's easy to be thankful for the good things.

A life of rich fulfillment comes to those who are also thankful for the setbacks.

Find a way to be thankful for your troubles, and they can become your blessings.

 
        A young man was getting ready to graduate from college. For many months he had admired a beautiful sports car in a dealer's showroom, and knowing his father could well afford it, he told him that was all he wanted.

        As Graduation Day approached, the young man awaited signs that his father had purchased the car.  Finally, on the morning of his graduation, his father called  him into his private study. His father told him how proud he was to have such a fine son, and told him how much he loved him. He handed his son a beautifully wrapped gift box.  

        Curious, but somewhat disappointed, the young man opened the box and found a lovely, leather-bound Bible, with the young man's name embossed in gold. Angry, he raised his voice to his father and said "With all your money, you give me a Bible?" and stormed out of the house, leaving the Bible.

        Many years passed and the young man was very successful in business. He had a beautiful home and  wonderful family, but realized his father was very old, and thought perhaps he should go  to  him.  He had not seen him since that graduation day.  Before he could make arrangements, he received a telegram telling him his father had passed away, and willed all of his possessions to his son. He needed to come home immediately and take care of things.

        When he arrived at his father's house, sudden sadness and regret filled his heart.  He began to search through his father's important papers and saw the still new Bible, just as he had left it  years ago.  With tears, he opened the Bible and began to turn the pages.  And as he did, a car key dropped from the back of the Bible.  It had a tag with the dealer's name, the same dealer who had the sports car he had desired. On the tag was the date of his graduation, and the words PAID IN FULL.

How many times do we miss Spirit's blessings and answers to our prayers  because they do not arrive exactly as we have expected?

TODAY'S's affirmation:  "Today I look beyond the obvious and allow miracles to be created in my life." 

 
There was a rich merchant who had 4 wives. He loved the 4th wife the most and adorned her with rich robes and treated her to delicacies. He took great care of her and gave her nothing but the best.

He also loved the 3rd wife very much. He's very proud of her and always wanted to show off her to his friends. However, the merchant is always in great fear that she might run away with some other men.

He too, loved his 2nd wife. She is a very considerate person, always patient and in fact is the merchant's confidante. Whenever the merchant faced some problems, he always turned to his 2nd wife and she would always help him out and tide him through difficult times.

Now, the merchant's 1st wife is a very loyal partner and has made great contributions in maintaining his wealth and business as well as taking care of the household. However, the merchant did not love the first wife and although she loved him deeply, he hardly took notice of her.

One day, the merchant fell ill. Before long, he knew that he was going to die soon. He thought of his luxurious life and told himself, "Now I have 4 wives with me. But when I die, I'll be alone. How lonely I'll be!"

Thus, he asked the 4th wife, "I loved you most, endowed you with the finest clothing and showered great care over you. Now that I'm dying, will you follow me and keep me company?" "No way!" replied the 4th wife and she walked away without another word.

The answer cut like a sharp knife right into the merchant's heart. The sad merchant then asked the 3rd wife, "I have loved you so much for all my life. Now that I'm dying, will you follow me and keep me company?" "No!" replied the 3rd wife. "Life is so good over here! I'm going to remarry when you die!" The merchant's heart sank and turned cold.

He then asked the 2nd wife, "I always turned to you for help and you've always helped me out. Now I need your help again. When I die, will you follow me and keep me company?" "I'm sorry, I can't help you out this time!" replied the 2nd wife. "At the very most, I can only send you to your grave." The answer came like a bolt of thunder and the merchant was devastated.

Then a voice called out : "I'll leave with you. I'll follow you no matter where you go." The merchant looked up and there was his first wife. She was so skinny, almost like she suffered from malnutrition. Greatly grieved, the merchant said, "I should have taken much better care of you while I could have !"

Actually, we all have 4 wives in our lives

a. The 4th wife is our body. No matter how much time and effort we lavish in making it look good, it'll leave us when we die.

b. Our 3rd wife ? Our possessions, status and wealth. When we die, they all go to others.

c. The 2nd wife is our family and friends. No matter how close they had been there for us when we're alive, the furthest they can stay by us is up to the grave.

d. The 1st wife is in fact our soul, often neglected in our pursuit of material, wealth and sensual pleasure.

Guess what? It is actually the only thing that follows us wherever we go. Perhaps it's a good idea to cultivate and strengthen it now rather than to wait until we're on our deathbed to lament
 
You are special - Don't ever forget it!

A well known speaker started off his seminar by holding up a $20 bill. In the room of 200, he asked, "Who would like this $20 bill?"

Hands started going up.

He said, "I am going to give this $20 to one of you but first, let me do this." He proceeded to crumple the dollar bill up.

He then asked, "Who still wants it?"

Still the hands were up in the air.

"Well," he replied, "What if I do this?" And he dropped it on the ground and started to grind it into the floor with his shoe.

He picked it up, now all crumpled and dirty. "Now who still wants it?" Still the hands went into the air.

"My friends, you have all learned a very valuable lesson. No matter what I did to the money, you still wanted it because it did not decrease in value. It was still worth $20.  

Many times in our lives, we are dropped, crumpled, and ground into the dirt by the decisions we make and the circumstances that come our way.

We feel as though we are worthless. But no matter what has happened or what will happen, you will never lose your value. You are special - Don't ever forget it!Here you can read General Knowledge, Interesting Facts, Tamil, English, Download Tamil books, quiz, play games, read story and much more fun...